Organizacje pozarządowe

ROZSTRZYGNIĘCIE Otwartego Konkursu Ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Dębickiego w 2019 roku

Decyzją Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 14 grudnia 2018 r. przyznano dotacje finansowe w ramach Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu: prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Dębickiego w 2019 roku.

ZOBACZ ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
 

INFORMACJA dla Stowarzyszeń i Fundacji - wymogi ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

W związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2019r. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018r. poz. 723 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą – informujemy o zmienionym zakresie podmiotowym instytucji obowiązanych objętych przepisami ustawy.

Stosowanie do treści art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy, instytucją obowiązaną jest fundacja ustawiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. z 2016r. poz. 40, z 2017 r. poz. 1909 oraz 2018 r. poz. 723), a także stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. oraz z 2018 r. poz. 723), w zakresie, w jakim przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Oznacza to, że w chwili przyjęcia lub dokonania płatności w gotówce kwoty powyżej 10.000 euro, fundacja lub stowarzyszenie staje się automatycznie instytucją obowiązaną, ale tylko w stosunku do klienta, od którego przyjęła gotówkę lub dokonała płatności w gotówce, zarówno w ramach nawiązanych relacji gospodarczych lub w ramach transakcji okazjonalnej. Nie należy tego obowiązku przenosić na relacje z innymi klientami lub na inne transakcje, które nie zostały przeprowadzone w formie gotówkowej.

W przypadku spełnienia powyższych przesłanek (o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy) fundacja lub stowarzyszenie staje się instytucją obowiązaną i w takim zakresie powinna realizować obowiązki wynikające z przepisów ustawy.

- STAROSTA  DĘBICKI -

Poprawiony (wtorek, 04 grudnia 2018 13:50)

 

ZMIANA TERMINU - Nabór kandydatów do komisji konkursowej na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Dębickiego w 2019 roku

UWAGA - ZMIANA TERMINU

Powiat Dębicki zaprasza organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) do zgłoszenia przedstawicieli biorących udział w pracach komisji konkursowej. Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej.

W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego 14 listopada 2018 r.

W związku ze zmianą ogłoszenia o Otwartym Konkursie Ofert - zgłoszenia należy skaładać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.11.2018 r.

ZOBACZ OGŁOSZENIE I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Poprawiony (środa, 14 listopada 2018 11:26)

 

ZMIANA OGŁOSZENIA - Otwarty Konkurs Ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Dębickiego w 2019 roku

UWAGA - ZMIANA OGŁOSZENIA

Zarząd Powiatu Dębickiego Uchwałą Nr 636 z dnia 14 listopada 2018 r. /działając na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450) oraz na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz.U. z 2017, poz. 2030 ze zm.)/ wprowadził zmiany w Uchwale Nr 625/2018 z dnia 30 października 2018 roku Zarządu Powiatu Dębickiego, dot. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu:
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Dębickiego w 2019 roku.

ZOBACZ OGŁOSZENIE PO ZMIANACH


Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.12.2018 r.

POBIERZ FORMULARZE:
- WZÓR OFERTY
- WZÓR SPRAWOZDANIA
- WZÓR UMOWY

Poprawiony (wtorek, 20 listopada 2018 10:49)

 

Nabór kandydatów do komisji konkursowej na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Dębickiego w 2019 roku

Powiat Dębicki zaprasza organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) do zgłoszenia przedstawicieli biorących udział w pracach komisji konkursowej. Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej.

W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego 31 października 2018 r.

Zgłoszenia należy skaładać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.11.2018 r.

ZOBACZ OGŁOSZENIE I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 
Więcej artykułów…
Gminy